تفاوت بین روایی و پایایی در پرسشنامه آنلاین چیست؟

نتیجه یک پرسشنامه آنلاین تنها به اندازه داده‌هایی که اطلاعات آن را شکل می‌دهند، معتبر است. بنابراین کسانی که پرسشنامه آنلاین را انجام می‌دهند، تلاش می‌کنند تا نتایج دقیق‌تری را بدست آورند. این به معنای آن است که داده‌های پرسشنامه آنلاین هم پایایی و هم روایی باید داشته باشند. اما آیا این دو واژه یک معنی دارند؟ در حالی که اغلب از این دو واژه به صورت متبادل استفاده می‌شود، اما پایایی پرسشنامه آنلاین و روایی پرسشنامه آنلاین دو مسئله متفاوت هستند. در این وبلاگ از یوچک، به هر یک از این دو موضوع نگاهی خواهیم انداخت.

تفاوت بین روایی و پایایی در پرسشنامه آنلاین

هرچند پایایی پرسشنامه آنلاین و روایی پرسشنامه آنلاین به طور نزدیک مرتبط هستند، اما هرکدام نقش متفاوتی در نتایج پرسشنامه آنلاین دارند. روایی درباره دقت سوالات است. این به این معناست که چقدر پرسشنامه آنلاین شما سوالات خود را (و احتمالاً پاسخ‌ها، اگر ارائه شده باشند) به خوبی منتقل می‌کند. روایی این سوال را مطرح می‌کند: آیا شرکت‌کنندگان دقیقاً متوجه می‌شوند که در مورد چه موضوعی نظرسنجی می‌شوند؟

از سوی دیگر، پایایی پرسشنامه آنلاین نگاهی دارد به این که آیا سوالات پرسشنامه آنلاین شما در شرایط یکسان، منجر به پاسخ‌های یکسان از سوی شرکت‌کنندگان می‌شوند یا خیر. اگر نظرسنجی در همان شرایط تکرار شود، چقدر احتمال دارد که شرکت‌کنندگان به همان شکل به سوالات پاسخ دهند؟

مثالی از پایایی در مقابل روایی پرسشنامه آنلاین

بهترین راه برای برجسته کردن تفاوت بین پایایی پرسشنامه آنلاین و روایی پرسشنامه آنلاین با یک مثال است. در اینجا یک سوال در یک پرسشنامه آنلاین برای دانش‌آموزان ایجاد شده است.

  •         میزان مشارکت خود را در مدرسه ارزیابی کنید

برای تعیین روایی، از خود بپرسید: آیا سوال من قصد اندازه‌گیری آنچه که باید اندازه‌گیری شود را دارد؟ در مثال فوق، سوال به نظر مسلم است. با این حال، نسبت به اینکه چه چیزی دانش‌آموز را به خود مشغول می‌کند، کاملاً واضح نیست. به عنوان مثال، یک دانش‌آموز ممکن است سطح مشغولیت خود را بر اساس تمام عوامل مربوط به مدرسه (کلاس‌ها، معلمان، دوستان، فعالیت‌ها و غیره) ارزیابی کند. یا ممکن است بر اساس مطالعات خود یا یک کلاس خاص که نظرسنجی در آن انجام شده باشد، پاسخ دهد. یک تغییر ساده در عبارت می‌تواند پایایی را عوض کند.

برای تعیین پایایی، از خود بپرسید: آیا این سوال به طور مداوم نوع پاسخ یکسان را به دست می‌آورد؟ این امکان دارد که یک دانش‌آموز در یک روز خلق بدی داشته باشد و به سوال با "0" یا بسیار مشغول پاسخ دهد، و یک هفته بعد - در حالت بهتر - با "10" یا بسیار مشغول پاسخ دهد. این باعث می‌شود که پاسخ‌ها به شدت ناقص باشند. با تغییر عبارت سوال به مدت زمان مشخصی (مثلاً امروز، این هفته، این سال) می‌توان بهبود پایایی حاصل کرد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در حالی که پایایی پرسشنامه آنلاین و روایی پرسشنامه آنلاین به طور نزدیک مرتبط هستند، اما یکی نیستند. یک پرسشنامه آنلاین پایا در مقابل روایی یک پرسشنامه آنلاین معتبر به ضرورت یک پایایی پرسشنامه آنلاین در مقابل روایی پرسشنامه آنلاین قابل پایایی منتهی نمی‌شود، و برعکس.

7 نوع روایی در پرسشنامه آنلاین را بشناسید

هنگامی که به بررسی روایی و پایایی یک پرسشنامه آنلاین می‌پردازیم، چندین عامل مختلف برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. در زیر هفت نوع روش روایی پرسشنامه آنلاین آورده شده‌اند.

1. روایی خارجی

این نوع روایی پرسشنامه آنلاین نمونه‌برداری را ارزیابی کرده و به دنبال خطاهای نمونه‌برداری می‌گردد. برای روایی، یک نمونه باید نمایانگر جمعیت بزرگتر باشد. در مثال ما، فرض کنید جمعیت تمام دانش‌آموزان سال آخر در یک مدرسه خاص است. بگذارید بگوییم 300 دانش‌آموز وجود دارند. اندازه نمونه 10٪ یعنی 30 نمونه قابل قبول است.

اما اگر پژوهشگر به سادگی یک کلاس 30 دانش‌آموزی را نظرسنجی کند؛ این کلاس ممکن است یکی از کلاس‌هایی باشد که بیشتر دانش‌آموزان از آن ناراضی هستند، بنابراین بیشتری در آن زمان احساس عدم مشغولیت می‌کنند. یا ممکن است یک کلاس AP (موقعیت پیشرفته) با دانش‌آموزان فعال باشد که احتمالاً بسیار مشغول هستند. به هر حال، نتایج انحراف یافته‌اند. بهتر است پژوهشگر 30 دانش‌آموز را به صورت تصادفی انتخاب کند تا روایی را بهبود بخشد.

2. روایی داخلی

این نوع روایی تست می‌کند که آیا سوالات پرسشنامه آنلاین واقعاً نتیجه‌ای را که در حال تحقیق است توضیح می‌دهند. در مثال مشارکت دانش‌آموز، پژوهشگر باید سوالاتی را بپرسد که به شناسایی عواملی که بر مشغولیت تأثیر می‌گذارند، کمک کند. بنابراین، شما باید بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل (مانند معدل نمره، شرکت در فعالیت‌های فراکردی، سطح غیبت، اقدامات تأدیبی و غیره) و متغیر وابسته (احتمال مشغولیت) تمرکز کنید.

3. روایی آماری

این نوع روایی پرسشنامه آنلاین به نمایندگی اشاره دارد. در نظرسنجی دانش‌آموزی، به عنوان مثال، فرض کنید که به نتیجه می‌رسیدید که میانگین سطح مشغولیت برابر با 7 است. اما چند دانش‌آموز پاسخ داده‌اند؟ اگر 300 دانش‌آموز وجود داشته باشند و تنها 10 نفر پاسخ داده‌اند، روایی آماری ضعیف است. برای بهبود روایی آماری، باید تعداد بیشتری از دانش‌آموزان شرکت کنند.

4. روایی ساختاری

این مورد به طراحی پرسشنامه آنلاین نگاه می‌کند، به عنوان مثال واژگان سوالات و جریان سوالات. همچنین به دنبال حذف تعصب پرسشنامه آنلاین و سوالات هدایتی یا بارگذاری می‌گردد. سوالاتی که به طور عمدی یا عمدی شرکت‌کننده را متقاعد به پاسخ به یک شیوه خاص می‌کند (تعصب پرسشنامه آنلاین) و یا سوالاتی که در یک سوال چند سوال می‌پرسد (سوال هدایتی یا بارگذاری) را حذف می‌کند.

5. روایی رویه‌ای

همانطور که از نامش پیداست، این نوع روایی پرسشنامه آنلاین سوالات شما را به صورت رویه‌ای می‌پذیرد: آیا موارد در پرسشنامه آنلاین آنچه قصد اندازه‌گیری آن است، را اندازه‌گیری می‌کنند؟ اگر یک پژوهشگر به قضاوت خود پایایی ندارد یا نظر دومی را می‌خواهد، ممکن است از یک متخصص نظرسنجی بخواهد تا یک بررسی روایی رویه‌ای انجام دهد.

6. روایی محتوایی

روایی محتوایی به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید که وقتی به پاسخ‌های شرکت‌کننده می‌پردازید، تصویر کاملی از جواب‌ها به دست می‌آید. اگر یک دنباله سوال به پرسشنامه آنلاین مشارکت دانش‌آموزان قبلی اضافه شود، به عنوان مثال، اگر دانش‌آموز 5 یا کمتر را انتخاب کند (که به عنوان مشغولیت کم یا بسیار کم در نظر گرفته می‌شود)، با استفاده از منطق نظرسنجی سوالی مطرح می‌شود:

"مشکلی می‌بینید؟" پژوهشگر ممکن است تصویر واضحی از مشغولیت دانش‌آموز نداشته باشد زیرا این امکان وجود دارد که عوامل دیگری مانند "مسائل شخصی" یا "زندگی شخصی" منجر به عدم مشغولیت شود. یا شاید کلاس‌ها "خیلی آسان" یا "خیلی سخت" باشند به جای "کسل کننده". همیشه ایده خوبی است تا به همه پاسخ‌های ممکن فکر کنید و حداقل به یک بخش "دیگر" فکر کنید.

7. روایی معیاری

این نوع روایی پرسشنامه آنلاین به این نگاه می‌کند که آیا پاسخ‌ها با رفتارها هماهنگ هستند. در مثال ما، فرض کنید یک دانش‌آموز می‌گوید که بسیار مشغول است. پژوهشگر سپس به تاریخچه دانش‌آموز نگاه کرده و می‌بیند که دانش‌آموز نمره‌های بالایی دارد و در فعالیت‌های ورزشی و باشگاه نمایشگاه شرکت می‌کند. این دلیلی برای روایی معیاری است، زیرا عملکرد خوب در مطالعات و شرکت در فعالیت‌های فراکردی با سطوح بالای مشغولیت هماهنگ است. اگر روایی معیاری وجود نداشته باشد، پژوهشگر به دنبال انشعاب ممکن می‌گردد.

انواع پایایی در پرسشنامه آنلاین

دو نوع پایایی در پرسشنامه آنلاین وجود دارد.

1. پایایی آزمون-آزمون

برای تعیین پایایی پرسشنامه آنلاین، پژوهشگران باید به پایایی آزمون-آزمون توجه کنند. به عبارت دیگر، اگر امروز 100 دانش‌آموز اعلام کنند که بسیار مشغول هستند و در ماه بعد دوباره نظرسنجی شوند، آیا نتایج مشابه خواهند بود؟ البته ممکن است یک دانش‌آموز در طول زمان علاقه‌اش به مطالعه یا فعالیت‌هایش را افزایش یا کاهش دهد، اما به طور کلی منتظره است که مشغولیت بیشتر دانش‌آموزان ثابت باشد.

2. پایایی داخلی

برای پایایی داخلی، دوباره به مثال ما نگاه می‌کنیم، پژوهشگران باید بررسی کنند که آیا دانش‌آموزانی که به طور معمول مشغول نیستند نیز به طور معمولی منفی به سوالات درباره کلاس‌ها، معلمان و فعالیت‌ها پاسخ می‌دهند. پژوهش همچنین باید بررسی کند که آیا دانش‌آموزان بسیار مشغول به طور عمومی نسبت به برخی یا همه این موارد مثبت هستند.

نتیجه گیری

برای اطمینان از اینکه یک پرسشنامه آنلاین اطلاعات دقیقی فراهم می‌کند، پژوهشگران همیشه باید هم پایایی و هم روایی پرسشنامه آنلاین را مد نظر داشته باشند. گاهی اوقات تحلیل دقیق لازم است. همه چیز بستگی به این دارد که داده‌هایتان چقدر قابل روایی و قابل پایایی باشند. آماده شروع یک نظرسنجی آنلاین هستید؟ یوچک شما را پوشش می‌دهد. نظرسنجی‌های آنلاین ما آسان هستند، همچنین قابلیت اضافه کردن تصاویر و سوالات تصویری را دارند. با یوچک، سفر نظرسنجی آنلاین خود را امروز شروع کنید!

سوالات متداول

1. روایی پرسشنامه آنلاین چیست؟

روایی پرسشنامه آنلاین به دنبال این است که سوالات و پاسخ‌های پرسشنامه آنلاین اطلاعات صحیح را به شرکت‌کنندگان در نظرسنجی منتقل کنند.

2. پایایی پرسشنامه آنلاین چیست؟

پایایی پرسشنامه آنلاین این است که سوالات پرسشنامه آنلاین به طور مداوم جواب‌های یکسانی دریافت می‌کنند.

3. آیا می‌توانید پایایی بدون روایی در پرسشنامه آنلاین داشته باشید؟

هرچند پایایی و روایی نظرسنجی به طور نزدیک مرتبط هستند، اما مستقل از یکدیگر هستند. ممکن است داده‌ها قابل پایایی باشند اما معتبر نه (شرکت‌کنندگان به طور مداوم به سوالات پاسخ می‌دهند، اما سوالات به طور نادرست و بنابراین داده‌های ناکارآمد جمع‌آوری می‌شوند) و برعکس.


اشتراک در تلگرام
اشتراک در فیسبوک
اشتراک در توئیتر
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در واتس‌اپ
اشتراک در SMS


توسط سامانه یوچک پرسشنامه آنلاین بسازید ، آن را به اشتراک بگذارید و از داده های بدست آمده گزارش گیری کنید.


1000 Characters left