ارزیابی Retailer آنلاین


نظرسنجی ارزیابی Retailer آنلاین بر روی نگرش خرید آنلاین و در یک سایت خاص ، متمرکز است
 

 • در هر مورد نظرات خود را بیان ک ...

ارزیابی Retailer آنلاین


نظرسنجی ارزیابی Retailer آنلاین بر روی نگرش خرید آنلاین و در یک سایت خاص ، متمرکز است
 

 • در هر مورد نظرات خود را بیان کنید.
 • ترجیح می دهم بجای خرید حضوری، از طریق این سایت خرید کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • این سایت تمامی خدمات مورد نیاز را برای من فراهم می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • بخاطر خرید از این سایت به من تخفیف داده شد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • من این سایت را به دیگران نیز توصیه می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • این سایت، اولین انتخاب من است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • ظاهر سایت برای من خوشایند است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • من خرید از این سایت را دوست دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • در آینده باز هم از این سایت بازدید می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • در آینده باز هم از این سایت خرید می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • استفاده از سایت های دیگر زمانبر است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • هزینه ی کالای خریداری شده از این سایت مناسب بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • لطفا اگر در مورد خدمات سایت انتقادات و پیشنهادات خود را ذکر کنید.

 

ارزیابی Retailer آنلاین


نظرسنجی رضایت مشتری Retailer بر اساس استفاده کاربران از سایت، موارد مورد جستجو و بازخورد آن است
 

 • در هر مورد نظرات خود ...

ارزیابی Retailer آنلاین


نظرسنجی رضایت مشتری Retailer بر اساس استفاده کاربران از سایت، موارد مورد جستجو و بازخورد آن است
 

 • در هر مورد نظرات خود را بیان کنید.
 • ترجیح می دهم بجای خرید حضوری، از طریق این سایت خرید کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • این سایت تمامی خدمات مورد نیاز را برای من فراهم می کند.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • بخاطر خرید از این سایت به من تخفیف داده شد.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • من این سایت را به دیگران نیز توصیه می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • این سایت، اولین انتخاب من است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • ظاهر سایت برای من خوشایند است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • من خرید از این سایت را دوست دارم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • در آینده باز هم از این سایت بازدید می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • در آینده باز هم از این سایت خرید می کنم.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • استفاده از سایت های دیگر زمانبر است.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • هزینه ی کالای خریداری شده از این سایت مناسب بود.
  • بشدت مخالفم
  • تا حدودی مخالفم
  • نظری ندارم
  • تا حدودی موافقم
  • بشدت موافقم
  • مطمئن نیستم
 • لطفا اگر در مورد خدمات سایت انتقادات و پیشنهادات خود را ذکر کنید.

 

ارزیابی مغازه های Retail


لیست کوتاه از متغیرهای شخصیتی فروشگاه Retail که می توان آن را تکرار کرد
 

 • کیفیت مغازه ای که از آن خرید می کنید را مشخص ...

ارزیابی مغازه های Retail


لیست کوتاه از متغیرهای شخصیتی فروشگاه Retail که می توان آن را تکرار کرد
 

 • کیفیت مغازه ای که از آن خرید می کنید را مشخص کنید.
 • تنوع انتخاب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • قیمت بالا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • کیفیت بالا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • مد روز :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خدمات خوب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خرید آسان :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • برخورد مناسب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • حراج خوب :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • خلاقیت :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
 • نحوه چیدمان کالا :
  • عالی
  • بسیارخوب
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف

 

نگرش خرید در سوپرمارکت


فهرستی از نگرش خرید در سوپرمارکت
 

 • اگر محصولی تاریخ گذشته باشد ترجیح میدهم آن را تغییر دهم بجای اینکه به مغازه ی دیگری ...

نگرش خرید در سوپرمارکت


فهرستی از نگرش خرید در سوپرمارکت
 

 • اگر محصولی تاریخ گذشته باشد ترجیح میدهم آن را تغییر دهم بجای اینکه به مغازه ی دیگری بروم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • ترجیح می دهم از سوپرمارکت های بزرگ خرید کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • از پخت غذا در خانه لذت میبرم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • فیلم ها را از سوپرمارکت خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • خرید از سوپرمارکت را دوست دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اگر سوپرمارکت مجهز باشد غذاهای داغ را نیز از آنجا خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • سوپرمارکت ها فروش خوبی دارند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من در هنگام خرید از سوپرمارکت از کارت تخفیف استفاده می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من به خرید محصولات جدید علاقه دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در سوپرمارکت ها کالاهای جدید و به روز وجود دارد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • یافتن کالاها در سوپرمارکت ها آسان است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من با برنامه ی قبلی به خرید می روم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تسویه حساب خرید به شکل کامپیوتری انجام می شود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • قیمت ها در سوپرمارکت ها بیشتر است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من برای صرفه جویی در وقت همه ی خریدم را از یک مغازه انجام می دهم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم

 

ارزیابی انتخاب در سوپرمارکت


سوالاتی که عوامل مهم در انتخاب خرید در سوپرمارکت را شناسایی می کند
 

 • میزان اهمیت هریک از موارد زیر را درمورد سوپرمارکت ...

ارزیابی انتخاب در سوپرمارکت


سوالاتی که عوامل مهم در انتخاب خرید در سوپرمارکت را شناسایی می کند
 

 • میزان اهمیت هریک از موارد زیر را درمورد سوپرمارکتی که از آن خرید می کنید مشخص کنید.
 • دریافت سریع صورتحساب :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تنوع کالاها :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • قیمت کم :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • نزدیکی به محل زندگی :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • استفاده از کارت تخفیف :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • برخورد مناسب کارمندان :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • پرداخت نقدی :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • تنوع مارک ها و برندها :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • وجود پارکینگ :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • کیفیت بالای محصولات :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • میوه و سبزیجات تازه :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • شبانه روزی بودن :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • بسته بندی و طراحی مناسب خریدها:
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • محصولات بهداشتی متنوع :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت
 • محصولات دریایی تازه :
  • بسیار مهم
  • تاحدودی مهم
  • نظری ندارم
  • کم اهمیت
  • بی اهمیت

 

ارزیابی شیوه خرید


سوالات طبقه بندی شده از خریداران retail
 

 • علاقه ای به خرید ندارم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم< ...

ارزیابی شیوه خرید


سوالات طبقه بندی شده از خریداران retail
 

 • علاقه ای به خرید ندارم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بخاطر هزینه ها کمتر به خرید می روم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • فقط در هنگام نیاز خرید می کنم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تنها در صورت تعویض و جایگزینی به خرید می روم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • اغلب به خرید می روم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • علاقه دارم برای دیدن مدل های جدید مغازه ها را بگردم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بخاطر شیوه ی زندگی ام به لباس های متنوعی نیاز دارم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • خرید در مغازه های متنوع را دوست دارم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در هنگام حراج به خرید می روم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • مطابق مد روز خرید می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • لباس پوشیدن سنتی را بیشتر دوست دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • علاقه به پوشیدن لباس هایی با مد جدید دارم:
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم

 

ارزیابی خرید در فروشگاه


فهرست تطبیقی از اقلام Retail برای طبقه بندی کالا به ترتیب مشخصات هر فروشگاه
 

 • با توجه به همه فروشگاه ها در این منطقه ک ...

ارزیابی خرید در فروشگاه


فهرست تطبیقی از اقلام Retail برای طبقه بندی کالا به ترتیب مشخصات هر فروشگاه
 

 • با توجه به همه فروشگاه ها در این منطقه که ممکن است شما یا خانواده تان از آن خریداری کنید، شما ترجیح می دهید از کدام فروشگاه برای خرید موارد زیر استفاده کنید
 • لباس زیر مردانه
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • ژاکت های مردانه
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • لوازم ماهیگیری
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • باتری بدون مراقبت برای یک ماشین
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • فیلتر روغن خودرو و / یا روغن موتور
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • ماشیت چمنزنی و دیگر ابزار برقی باغبانی
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • لوازم بیرونی خانه و رنگ
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • شلوار جین برای خودتان
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • لوازم آشپزخانه کوچک
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • وسایل و لباس ورزشی
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • تلویزیون رنگی قابل حمل با قیمت مورد نظرتان
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • یک دوربین دیجیتال
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • نصب یک سیستم اگزوز خودرو
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • سقف و لوازم جانبی
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • رنگ برای اتاق نشیمن شما
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • ابزار قدرت کوچک مانند یک مته 1/4
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • ابزار دست مانند چکش، پیچ گوشتی
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • مبلمان با جمع آوری آسان
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • تجهیزات ورزشی
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • دوچرخه برای خود و فرزندانتان
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • وسایل کامپیوتری
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3
 • خرید موبایل
  • فروشگاه 1
  • فروشگاه 2
  • فروشگاه 3

 

ارزیابی مقایسه مغازه های خرده فروشی


سوالات متمرکز بر کیفیت کالا، ارزش، طرح، راحتی و مقایسه با retailers
 

 • (در این پرسشنامه، نام چند مغازه مشهور که میخواهی ...

ارزیابی مقایسه مغازه های خرده فروشی


سوالات متمرکز بر کیفیت کالا، ارزش، طرح، راحتی و مقایسه با retailers
 

 • (در این پرسشنامه، نام چند مغازه مشهور که میخواهید ارزیابی کنید را بیاورید.)
 • بهترین قیمت را فراهم می کند.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • کالاهای به روز و جدید دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بهترین کالاهای تبلیغ شده را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بهترین کیفیت را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • کمترین قیمت ها را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • حراج برگزار می کند.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بیشترین قیمت را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بدترین کیفیت محصول را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • مکان راحتی برای خرید است.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • محدوده ی گسترده ای از برندهای ملی را داراست.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره
 • بهترین کافی شاپ را دارد.
  • مغازه1
  • مغازه2
  • مغازه3
  • مغازه4
  • مغازه5
  • غیره

 

ارزیابی مشتریان وب سایت Retail


بازدید از تاریخ ثبت مشتری در وب سایت، موفقیت در پیدا کردن محصولات جدید و رضایت از آن
از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، س ...

ارزیابی مشتریان وب سایت Retail


بازدید از تاریخ ثبت مشتری در وب سایت، موفقیت در پیدا کردن محصولات جدید و رضایت از آن
از اینکه نظرات خود را با ما در میان می گذارید، سپاسگزاریم

 • آیا در 3 ماه گذشته خرید اینترنتی انجام داده اید؟
  • بله
  • خیر
  • غیره
 • لطفا محصولاتی را که اخیرا از طریق اینترنت خریداری کرده اید، انتخاب کنید.
  • کتاب
  • خدمات مالی( کار بانکی)
  • تجهیزات کامپیوتر
  • سایر محصولات
 • آیا تا بحال پس از خرید اینترنتی فرم ارزیابی پر کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا از طریق ایمیل خرید خود را انجام داده اید؟
  • بله
  • خیر
 • در هنگام خرید...
  • در حال نت گردی بودم
  • قصد خرید داشتم
  • غیره
 • برای این خرید چقدر هزینه کردید؟
 • آیا بازهم از این سرویس استفاده می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا در هنگام خرید مشکلی ایجاد شد؟
  • بله
  • خیر
 • در 12 ماه گذشته چه مقدار برای خرید اینترنتی پرداخت کردید؟
 • از طریق این سایت در 12 ماه گذشته چند خرید انجام داده اید؟
  • کمتر از 3 خرید
  • بین 3 تا 6 خرید
  • بیشتر از 6 خرید
  • غیره

با تشکر از شما

ارزیابی نگرش های مد


نگرش و سبک زندگی برای خرید 
 

 • لباسهایم را بدون توجه به مد خریداری می کنم.

ارزیابی نگرش های مد


نگرش و سبک زندگی برای خرید 
 

 • لباسهایم را بدون توجه به مد خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • من لباسهای مد روز میخرم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • بیشتر به قیمت توجه می کنم تا مد.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • از برندهای معروف خریداری می کنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • دوستانم برای خرید لباس از من توصیه می خواهند.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در انتخاب لباس سلیقه ی خوبی دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • از پوشیدن لباس مدروز برای اولین بار ترسی ندارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • خرید لباس را دوست دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • وقتی خرید می کنم حس خوبی دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • برای لباس پول زیادی خرج نمیکنم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • تفکر من در لباسهایی که می پوشم منعکس می شود.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • پوشیدن لباسهای خوب در زندگی ضروری است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در خرید دقت بالایی دارم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • لباس نشاندهنده ی شخصیت است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • در انتخاب لباس از طراحان لباس کمک می گیرم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • هدف از مد، فقط پول درآوردن است.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم
 • برای هر مناسبتی لباس میخرم.
  • بسیار موافقم
  • موافقم
  • نظری ندارم
  • مخالفم
  • بسیار مخالفم

 

خرید Retail و ارزیابی رفتارها


 عادات خرید خانواده، اقلام خریداری شده و روند خرید را نمایش می دهند
 

 • در سال گذشته چند بار وسایل الکترونیک خریداری کرد ...

خرید Retail و ارزیابی رفتارها


 عادات خرید خانواده، اقلام خریداری شده و روند خرید را نمایش می دهند
 

 • در سال گذشته چند بار وسایل الکترونیک خریداری کردید؟
 • در سال گذشته به صورت تقریبی چه میزان هزینه صرف خرید وسایل الکترونیکی کرده اید؟
 • آیا در سال گذشته شما یا اعضای خانوادتان وسیله ی الکترونیکی بزرگی خریداری کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • اگر پاسخ بله است، چه کالایی خریداری کردید؟
  • تلویزیون ( با قیمت بیش از 4 میلیون تومان)
  • تلویزیون ( با قیمت بین 1میلیون و ششصد هزار تومان و 4 میلیون تومان)
  • تلویزیون (با قیمت کمتر از 1میلیون و ششصد هزار تومان)
  • ضبط فیلم
  • کامپیوتر خانگی
 • قیمت کلی محصول چقدر بود؟
 • اگر لوازم جانبی خریده اید، چه مقدار برای آن هزینه شده است؟
 • برای خرید محصول، از چند فروشگاه یا مغازه بازدید کردید؟
 • چه مدت وقت صرف انجام خرید شد؟
 • چند برند را امتحان کردید؟
 • محصولی که خریداری شد:
  • بعنوان هدیه به فردی بغیر از ساکنین خانه شما داده شد
  • بعنوان هدیه به فردی از ساکنین خانه شما داده شد
  • بیشتر توسط بقیه ی افراد استفاده می شود
  • بیشتر توسط خود شما استفاده می شود
  • غیره
 • در 10 سال اخیر چندبار این محصول را خریداری کرده اید؟
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3-4
  • بیشتر از 5 بار
  • نمی دانم
 • در سال گذشته کدام محصول را خریداری کرده اید؟
  • ماکروویو
  • ضبط ماشین
  • ماشین حساب
  • دستگاه بازی
  • کامپیوتر
  • تلفن
  • تلویزیون
  • Dvd
  • دوربین
  • غیره

 

نظرسنجی فروشگاه آنلاین


وب سایت Retail و بررسی رضایت از محصول
 

نظرسنجی فروشگاه آنلاین


وب سایت Retail و بررسی رضایت از محصول
 

 • آیا در 3 ماه گذشته خرید اینترنتی انجام داده اید؟
  • بله
  • خیر
  • غیره
 • چه محصولاتی را بیشتر از طریق اینترنت خریداری کرده اید؟
  • کتاب
  • خدمات مالی( کار بانکی)
  • تجهیزات کامپیوتر
  • Cd
  • غیره
 • آیا تا بحال پس از خرید اینترنتی فرم ارزیابی پر کرده اید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا از طریق ایمیل، خرید خود را انجام داده اید؟
  • بله
  • خیر
 • در هنگام خرید...
  • در حال نت گردی بودم
  • قصد خرید داشتم
  • غیره
 • برای این خرید چقدر هزینه کردید؟
 • آیا بازهم از این خدمات و محصولات استفاده می کنید؟
  • بله
  • خیر
 • آیا در هنگام خرید مشکلی ایجاد شد؟
  • بله
  • خیر
 • در 12 ماه گذشته چه مقدار هزینه صرف خریدهای اینترنتی کرده اید؟
 • از طریق این سایت در 12 ماه گذشته چند خرید انجام داده اید؟
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • غیره

 

نظرسنجی فروشگاه Retail


ارزش گذاری دوازده مورد از ارزش خرید، retail و خدمات retail
مشتری عزیز:
به عنوان مدیر شرکت، من می خواهم از شما تشکر کنم که به ما ...

نظرسنجی فروشگاه Retail


ارزش گذاری دوازده مورد از ارزش خرید، retail و خدمات retail
مشتری عزیز:
به عنوان مدیر شرکت، من می خواهم از شما تشکر کنم که به ما فرصت دادید تا به شما خدمت کنیم. لطفا به ما کمک کنید و چند دقیقه در مورد خدماتی که تا کنون دریافت کرده اید، به ما بگویید تا بتوانیم خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم. از کسب و کارتان قدردانی میکنیم و می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که انتظاراتتان را برآورده می کنیم. شما یک کوپن برای ...... دریافت خواهید کرد. امیدواریم که شما این را به عنوان نشانه ای از اراده ما قبول کنید.
بااحترام-نام مدیر

 • سوالات زیر، نظرات شما را از فروشگاهی که بازدید کرده اید، بررسی می کند.
 • لطفا نظرات خود را در مورد هر یک از اظهارات زیر بیان کنید.
 • موقعیت فروشگاه ها مناسب بوده و در دسترس اند.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • ساعتهای فروشگاه برای نیازهای خرید من مناسب هستند.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • فضا و دکوراسیون فروشگاه جذاب است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • یک مجموعه ی انتخابی خوب از محصولات موجود است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • (فروشگاه) دارای کمترین قیمت در منطقه است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • کالای تبلیغاتی دارای بالاترین کیفیت است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • کالایی که به فروش می رسد دارای قیمتی مناسب است.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • کالاهای به نمایش گذاشته شده جذاب هستند.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • کالاهای تبلیغ شده در انبار موجودند.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • به طور کلی، من از فروشگاه بسیار راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • من از قیمت پرداخت شده برای آنچه که خریدم، بسیار راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم
 • من از کالایی که خریدم بسیار راضی هستم.
  • شدیدا موافقم
  • خیلی موافقم
  • موافقم
  • مخالفم
  • خیلی مخالفم
  • شدیدا مخالفم

از نظرات شما متشکریم. ما صادقانه از نظر شما قدردانی می کنیم و در هنگام ارائه محصولات و خدمات در آینده، مطالب شما را در نظر خواهیم گرفت.

ارزیابی خرید از مجتمع


ارزیابی گزینه های جدید در خرید کردن از پاساژ و مراکز خرید
 

 • دلیل بازدید شما از پاساژ چه بود؟
  • سرگ ...

ارزیابی خرید از مجتمع


ارزیابی گزینه های جدید در خرید کردن از پاساژ و مراکز خرید
 

 • دلیل بازدید شما از پاساژ چه بود؟
  • سرگرمی و تفریح
  • صرف غذا
  • برآورد قیمت محصولات
  • خرید هدیه
 • به ازای هر نفر چه مبلغی را برای تهیه ی غذا پرداختید؟
 • چرا این مجتمع را برای صرف غذا انتخاب کردید؟
  • وقت گذرانی
  • نیاز به غذا
  • قیمت مناسب
  • محیط خوب
  • تنوع خوب
  • فروشگاه های مواد غذایی به راحتی یافت می شوند
  • سرویس خوب برای مشتریان
  • غیره
 • اگر در پاساژ غذا سرو نکردید علت چیست؟
  • عدم نیاز
  • شلوغی
  • زمان کم
  • گران بودن
  • محیط بد
  • انتخاب کم
  • خدمات ضعیف
  • انتخاب مکانی دیگر

 

نظرسنجی کیفیت می تواند پاسخ کیفیت شما را دریافت کند، و به نوبه خود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را افزایش یابد. شما می توانید از این الگو برای جمع آوری اطلاعات از پایگاه مشتری استفاده کنید. اگر قالبهای خدمات مشتری نیازهای شما را برآورده نکند، به طورکامل میتوان سوالات نظرسنجی را سفارشی و اضافه کرد