پرسشنامه و راهنمای تمرین سلامت و درستی


مجموعه سئوالاتي كه در این پرسشنامه تهیه شده، فرصت زندگي اي كه تكميل گذشته است را فراهم مي كند، طوري كه در تداوم رشد و توسعه مان رها، آرام و هماهنگ با زندگي باشيم.
اكثر ما چيزهايي در زندگي مان داريم كه مانع حضور و مشاركت فعالانه ما در زندگي مي شوند: پروژه هايي كه مي خواهيم تمام كنيم ولي نمي كنيم؛ چيزهايي كه نمي بخشيم و يا نمي خواهيم براي آنها بخشيده شويم؛ چيزهايي كه نداريم و اميد به داشتن آنها داريم؛ چيزهايي كه حتي پس از رفتن يا از دست دادن شان به آنها وابستگي و چسبندگي داريم. فراتر رفتن از محدوديت هايي كه اين مسائل به ما القاء مي كنند ممكن است. زندگي همراه با رهايي، آرامش و هماهنگي ممكن است. زندگي عاري از اين مسائل بازدارنده كه منشاء همه آنها گذشته است نيزممكن است.
مجموعه سئوالاتي كه به پيوست براي شما ارسال شده، فرصت زندگي اي كه تكميل گذشته است را فراهم مي كند، طوري كه در تداوم رشد و توسعه مان رها، آرام و هماهنگ با زندگي باشيم.
سلامت و درستي با حفظ و عمل به گفتار و توافق ها آغاز مي شود، با زندگي اي هماهنگ با اصول و ارزش هاي انساني و فردي ادامه مي يابد، و نهايتا با صداقت و راستگويي با خود تكامل مي يابد.

 • توصيه مي شود كه در پاسخ و تكميل سوالات يك مربي يا شنونده متعهد داشته باشيد. مربي يا شنونده متعهد كسي است كه شما با تكيه بر حمايت هاي وي مراحل زير را پس از پاسخ دادن، تكميل مي كنيد.
  مربي يا شنونده متعهد شما كيست؟
  1- پاسخ تان را در فضاي خالي بعد از هر سئوال بنويسيد.
  هيچ بخش يا سئوالي را از قلم نياندازيد. به ترتيب پاسخ دهيد. روي هر سئوال بمانيد تا پاسخ آن را به دست آوريد.
  با پاسخ هايتان كامل باشيد. معين و مشخص بنويسيد. پاسخ ها را با بازي با الفاظ و يا مختصرا ننويسيد.
  پاسخ تمامي سئوالات را در كتابچه تمرين بنويسيد قبل از اينكه وارد گام 2 شويد.
  2- براي سالم و كامل كردن هر مورد آنچه لازم است انجام دهيد را بنويسيد. چنانچه نمي دانيد، بنويسيد .نميدانم.
  اين بخش را تكميل نماييد قبل از اينكه وارد گام 3 شويد.
  3- فهرستي از عملكردها براي سالم و كامل كردن هر مورد تهيه كنيد. براي عملكردها، مهلت مقرر جهت اجرا تعيين كنيد.
  اين بخش را تكميل نماييد قبل از اينكه وارد گام 4 شويد.
  4- هر عملكردي در فهرست عملكردها را تكميل نماييد. اطمينان حاصل كنيد كه براي هر مورد تكميل شده مستندات شفاف داريد.
 • نام و نام خانوادگی
 • نام حامی
 • ١. آيا از نمود جسماني خود راضي هستيد؟ اگر نه، چه مشكلي وجود دارد؟
 • ٢. آيا مشكلي در رابطه با ظاهر جسماني يا روشي كه به مراقبت از آن مي پردازيد وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٣. آيا برنامه منظم ورزشي داريد؟ چه برنامه اي؟
 • ٤. آيا رژيم غذايي تان برايتان مفيد است؟ اگر نه، چه مشكلي وجود دارد؟
 • ٥. آيا چيزي هست كه به نظرتان بايد آن را بخوريد ولي نمي خوريد؟ چه چيزي؟
 • ٦. آيا چيزي هست كه به نظرتان نبايد آن را بخوريد ولي مي خوريد؟ چه چيزي؟
 • ٦. آيا چيزي هست كه به نظرتان نبايد آن را بخوريد ولي مي خوريد؟ چه چيزي؟
 • ٧. وزن تان چقدر است؟
 • ٨. آيا اضافه وزن يا كاهش وزن داريد؟ چند پوند ( كيلو)؟
 • ٩. آيا خيلي چاق يا خيلي لاغر هستيد؟
 • ١٠ . آيا قسمت هايي در اندام تان هست كه از آنها راضي نبوده يا خوشتان نيايد؟ آنها را فهرست كنيد.
 • ١١ . آيا از تنباكو به هر شكلي استفاده مي كنيد؟ چه نوعي؟ چه مقدار؟ چند وقت به چند وقت؟
 • ١٢ . آيا الكل مصرف مي كنيد؟ چه مقدار؟ چند وقت به چند وقت؟
 • ١٣ . آيا از داروهاي بدون نسخه استفاده مي كنيد؟ چه نوعي؟ چه زمان هايي؟
 • ١٤ . چند وقت يكبار به حمام مي رويد يا دوش مي گيريد؟
 • ١٥ . چند وقت يكبار موهايتان را مي شوييد؟
 • ١٦ . چند وقت يكبار از خوشبو كننده ها يا اسپري ضد بو استفاده مي كنيد؟
 • ١٧ . چند وقت يكبار مسواك مي زنيد؟
 • ١٨ . چند وقت يكبار از نخ دندان استفاده مي كنيد؟
 • ١٩ . آيا مشكلي در رابطه با مواد يا دستورالعمل هايي كه براي مراقبت از بدن تان از آنها استفاده مي كنيد وجود دارد كه باعث نارضايتي تان شده باشد؟ چه چيزي؟
 • ٢٠ . آيا به اندازه كافي مي خوابيد؟
 • ٢١ . آيا به قدر كافي لباس داريد؟ اگر نه، چه چيزي كم داريد؟
 • ٢٢ . آيا بطور مرتب لباس هايتان را مي شوييد؟
 • ٢٣ . آيا لباس ها يا كفش هايتان نياز به تعمير دارند؟
 • ٢٤ . آيا عادات شخصي داريد كه در نزد خودتان يا ديگران غير قابل پذيرش باشد؟ چه چيزي؟
 • ٢٥ . آيا ناخن هايتان را مي كنيد يا مي جويد؟
 • ٢٦ . آيا پوست تان را مي كنيد يا مي جويد؟
 • ٢٧ . آيا جوش ها، زخم و خراش هاي پوست تان را مي كنيد؟
 • ٢٨ . آيا شرايط داخلي يا خارجي وجود دارد كه باعث نگراني تان شود؟ چه چيزي؟
 • ٢٩ . آيا نگران سالخوردگي يا مردن هستيد؟ توضيح دهيد.
 • شرح كاملي در مورد استفاده از هر گونه مواد مخدري كه استفاده مي كند، بيان كنيد، البته اگر چيزي مربوط به آنها وجود
  داشته باشد. شامل زمان مصرف، تعداد دفعات تكرار، و اينكه چه مقدار مصرف مي كنيد.
  ١. الكل.
  ٢. هرگونه دارويي كه بدون نسخه دكتر مصرف كرده يا مي كنيد.
  ٣. هرگونه مشكل در مورد مصرف مواد مخدر و/يا الكل. چه مشكلي؟
 • شرح مواد مخدر و الكل :
 • ١- آيا از پزشك خانواده و يا پزشك مخصوص و معتمد خودتان برخوردار هستيد؟
 • ٢- در عرف سيستم هاي درماني، پزشك مسئول در اختيار قرار دادن اطلاعات و توصيه هاي مورد نياز به شخص بيمار يا همراهان وي مي باشد. چنانچه اين امر صورت نپذيرد آيا از پزشكتان مي خواهيد همة اطلاعات و توصيه هايي را كه نياز داريد بطور كامل در اختيار شما قرار دهد؟
 • ٣-آيا ساليانه چكاپ (معاينات پايه سلامت) هاي كامل پزشكي اعم از معاينات روتين ساليانه و آزمايشهاي روتين تشخيصي سنجش سلامت را انجام ميدهيد؟
 • ٥-آيا زير نظر مراقبتهاي مناسب پزشكي يا بهداشتي در محل كارتان(چنانچه شاغل باشيد) قرار داريد؟
 • ٦- چنانچه خانم هستيد، آيا براي خودتان پزشك متخصص زنان و يا كارشناس مامايي داريد؟
 • ٧- چنانچه خانم هستيد، آيا در يك سال اخير آزمايشهاي مخصوص زنان و مامايي را انجام داده ايد؟ همچون پاپ اسمير، معاينات روتين از پستانها و در صورت لزوم عكس برداري يا سونوگرافي .
 • ٨- آيا به كنترل انرژي حياتي خود حضور كافي داريد.؟
 • ٩- آيا موردي دربارة يائسگي هست كه نگرانتان كند؟
 • ١٠ - آيا دندانپزشك مخصوص داريد؟
 • ١١ - آيا در شش ماه گذشته دندانهايتان را مورد معاينه و جرمگيري قرار دادهايد؟
 • ١٢ - آيا مشكلات پزشكي يا دندانپزشكي داريد كه آن را درمان نكرده باشيد؟ چه چيزي؟
 • ١٣ - آيا شرايط يا مشكلات ناخواسته جسمي يا عصبي و رواني داريد؟ چه موردي؟
 • ١٤- آيا در زمانهايي كه پزشك معالجتان توصيه به درمانهايي از قبيل فيزيوتراپي، آب درماني، ورزشهاي مخصوص، رژيمهاي خاص غذايي زير نظر كارشناس تغذيه و.... داشته است، انجام دادهايد؟
 • ١٥- از مشورتهاي كارشناسان رشته هاي پزشكي جانشين از قبيل هاميوتراپي، كايروپراتيك، طب سنتي و گياهي، طب سوزني، ماساژ درماني، انرژي درماني و ريكي..... برخوردار ميشويد؟
 • ١٦ - آيا از ابزار كمك درماني و توانبخشي نظير عينك، لنزهاي چشمي، دندانهاي مصنوعي، كفيهاي كفش عصا و غيره استفاده مينماييد؟ چه چيزهايي؟
 • ١٧ - چنانچه از ابزار كمك درماني و توانبخشي بهره ميگيريد، از آنها به همان نحوي كه توصيه شده استفاده ميكنيد؟
 • ١٨ - آيا هيچ دارويي بوده كه ميبايست مصرف ميكرديد و آن را سرخود مصرف نكردهايد؟ چه دارويي؟
 • ١٩ - آيا اقدام به خوددرماني و مصرف سرخود دارو مينماييد؟ بيشتر چه داروهايي؟
 • ٢١ - آيا تا به حال بيماري حادي كه منجر به حداقل يك شب بستري در بيمارستان شده باشد داشتهايد؟ چه بيماري و چه زماني؟
 • ٢٢ - آيا هرگز براي بيماري مزمن خاصي تحت معالجه بودهايد؟ چه زماني و چه كارهايي انجام شد؟ نتيجهاش چه شد؟ (بيماريهاي روتين فصلي از قبيل عفونتهاي گذرا مانند سرماخوردگي مورد نظر نميباشد)
 • ٢٣ - آيا تابه حال تصادف يا جراحت جدي داشتهايد؟ در چه ناحيهاي از بدن؟ نتيجهاش چه شد؟
 • ٢٤ - آيا تابه حال عمل جراحي داشتهايد؟ چه زماني؟ به چه علت؟
 • ٢٥ - آيا هرگز ناتواني جسماني داشتهايد؟ چه زماني؟ چه موردي؟
 • ٢٦ - آيا تا به حال تحت درمان ناتوانيهاي جسمي و عصبي-رواني قرار گرفتهايد؟ چه زماني؟ چه اقدامي انجام شد؟
 • ٢٧ - آيا تا به حال تحت درمان ناتواني در امر فراگيري قرار داشتهايد؟ چه زماني؟ چه مشكلي وجود داشت؟
 • ٢٨ - آيا تا به حال شده به جاي آنكه تحت معالجه يك متخصص روان درماني قرار بگيريد، نزد يكي از كارورزان بهداشت رواني برويد؟ كِي؟ براي چه؟ آيا نتيجه اين كار، چه براي شما و چه براي كاروز بهداشت رواني، رضايتبخش بود؟
 • ٢٩ - آيا دستور درمان يا توصيه تخصصي پزشكي بوده كه اجراي آن را به تعويق انداخته باشيد؟ چه توصيهاي؟ در چه زماني دقيقاً بايد انجام ميشد؟ چرا از انجام آن خودداري نموديد؟
 • ٣٠ - در معالجات گذشتهتان مشكلي وجود داشته است؟ چه چيزي؟
 • ١. نام تمامي اعضاء خانواده و اقوام وابسته را فهرست كنيد.( مشخص كنيد كدام يك فوت كرده يا خيلي مريض هستند.)
 • افرادي كه در هر زماني در زندگي تان داراي اهميت بوده اند: همكاران شغلي، مشتريان، افراد روحاني، پزشكان معالج،مشاوران، دوستان نزديك، و غيره
 • ٢. آيا نقص يا كم و كاستي در هر يك از اين روابط وجود دارد؟ چه چيزي؟ دقيق بيان كنيد.
 • ٣. نگاهي دوباره به هر يك از آنها بياندازيد. اگر قرار بود ديگر هرگز آنها را نبينيد، آيا حرفي بود كه اگر گفته مي شد يا كاري بود كه اگر انجام مي شد، باعث مي گرديد تا اين روابط كامل شوند؟ چه چيزي؟ دقيق بيان كنيد.
 • ٤. مجرديد يا متاهل يا مطلقه؟
 • ٥. اگر مجرديد آيا سن ازدواج شما رسيده است يا نه ؟
 • ٦. اگر تا كنون ازدواج نكرده ايد دلايل خاصي داشته ايد؟ چه دلايلي؟ لطفا همه را بنويسيد.
 • ٧. آيا به كسي احتياج داريد تا در حل اين دلايل به شما كمك كند؟ چه كساني ؟ نام ببريد.
 • ٨. آيا حاضريد كه با اين افراد صحبت كرده و از آنها حمايت و راهنمايي بگيريد؟ تا كي اين قضيه را براي خودتان حل خواهيد كرد؟ زمان بنويسيد.
 • ٩. اگر متاهليد، آيا از زندگي خود راضي و خشنود هستيد؟ اگر نه، چه چيزهايي را در زندگي خانوادگي تان، نيست يا كم هست؟
 • ١٠ . براي حل مسائل خود چه برنامه هايي در نظر داريد؟ ذكر كنيد.
 • ١١ . آيا از همسر بودن خود راضي هستيد؟ آيا احساس مي كنيد كه نقش ها و وظايف خود را به خوبي انجام مي دهيد؟ اگر نه، بنويسيد چرا؟
 • ١٣ . آيا فرزند داريد ؟
 • ١٤ . آيا از فرزندان تان راضي هستيد؟
 • ١٥ . آيا مسئله ي خاصي در رابطه با فرزندان تان هست كه بايد حل شود؟ چه مسائلي؟ نام ببريد.
 • ١٦ . آيا از مادر بودن يا پدر بودن خود احساس رضايت داريد؟ اگر نه، بنويسيد چرا؟
 • ١٧ . آيا اگر مطلقه هستيد راضي هستيد يا مشكلات خاص خودتان را داريد؟ چه مشكلاتي؟ براي حل آنها مي خواهيد چه كار كنيد؟
 • ١٨ . برنامه شما براي رابطه عاطفي نيروبخش در آينده چيست؟ و چرا؟
 • ١٩ . اگر چه چيز هايي در زندگي تان اتفاق بيفتد، عشق يك غير همجنس را دريافت خواهيد كرد؟ (در هر سطح و هر نوع از رابطه كه باشيد) لطفا نام ببريد.
 • ٢٠ . آيا براي رابطه عاطفي و اصلاح هر جايي كه از ديد شما كاستي وجود دارد، نياز به حمايت داريد؟ از چه كسي؟ و تا كي؟
 • ١. آيا مشكلي در تحصيلات يا دوران مدرسه تان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٢. در چه مدرسه هايي حضور داشتيد و چه زماني؟ شامل دوران آمادگي، دبستان ها، دوران راهنمايي يا پيش دبيرستان ها، دبيرستان ها، دانشگاه ها، دانشكده ها، آكادمي ها، و هر مجموعه آموزشي ديگر.
 • ٣. چه موضوعاتي را در مدرسه مطالعه مي كرديد؟
 • ٤. آيا موضوعاتي بودند كه علاقه به مطالعه آنها داشتيد اما اين كار را نكرديد؟ چه موضوعاتي؟
 • ٥. آيا معلم خصوصي داشتيد؟ كِي؟ به چه دليل؟
 • ٦. آيا هرگز در گروه هاي ويژه بوده يا از آموزش هاي ويژه بهره گرفته ايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٧. در مدرسه چه رتبه هايي كسب مي كرديد؟
 • ٨. آيا افتخارات يا جوايز تحصيلي به شما اعطا شد؟ كِي؟ چه چيزي؟
 • ٩. آيا هرگز يكسال عقب افتاديد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١٠ . آيا هرگز يكسال جهشي داشتيد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١١ . آيا هرگز غيبت طولاني مدت در مدرسه داشتيد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١٢ . آيا هرگز در مدرسه تعليق يا اخراج شديد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١٣ . آيا هرگز از مدرسه بيرون انداخته شديد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١٤ . آيا در فوق برنامه هاي مدرسه شركت داشتيد؟ كداميك؟
 • ١٥ . آيا جوايز غير تحصيلي دريافت كرديد؟ چه چيزهايي؟
 • ١٦ . چه مدارك تحصيلي، گواهينامه و مدارجي كسب كرده ايد؟
 • ١٧ . آيا مدارك، گواهينامه يا مدارجي هستند كه آنها را كامل نكرده باشيد؟ چه چيزهايي هستند؟
 • ١٨ . فهرستي از ديگر فرصت هاي تحصيلي كه خارج از استانداردهاي تحصيلي گذرانده ايد تهيه كنيد.
 • ١٩ . آيا مورد ديگري در ارتباط با تحصيلات يا دوران مدرسه تان هست كه ناقص باشد؟ چه چيزي؟
 • ١) تمام مشاغلي كه برگزيدهايد را به همراه تاريخ هر يك فهرست كنيد.
 • ٢) آيا نواقصي در هريك از شغلهايتان وجود داشت؟ چه چيزي؟
 • ٣) آيا كاملاً در جريان شغلتان هستيد؟ شغلتان چيست؟
 • ٤) آيا مورد ناخوشايندي در رابطه با عادات كاريتان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٥) آيا هميشه به موقع سر كارتان حاضر شده و سر وقت دست از كار ميكشيد؟
 • ٦) آيا بين كار استراحت هم ميكنيد؟ آيا به موقع سر كار برميگرديد؟
 • ٧) آيا هم راستا با اهداف شركتي كه در آن كار ميكنيد هستيد؟
 • ٨) در شغلتان، چه نوع اصلاحاتي را مد نظر داريد؟ آيا ارتباط مناسبي با آن برقرار كردهايد؟
 • ٩) آيا ارتباط شما با همكارانتان پشتوانه كاري شما و آنها هست؟
 • ١٠ ) آيا ارتباط شما با مديران يا افرادي كه آنها را مديريت ميكنيد، پشتوانه كاري شما و آنها هست؟
 • ١١ ) آيا سر وقت به قرار ملاقاتها ميرسيد؟
 • ١٢ ) آيا فوراً جواب پيغامهايتان را ميدهيد؟ ( تلفن، ايميل، و غيره)
 • ١٣ ) آيا به موقع مكاتباتتان را انجام مي دهيد؟
 • ١٤ ) آيا سر وقت به يادداشتهايتان مراجعه مي كنيد؟
 • ١٥ ) آيا ايرادي وجود دارد كه مربوط به برنامه يا سيستم مديريت شخصي شما باشد؟ چه چيزي؟
 • ١٦ ) آيا برنامه به روز رساني قرارهايتان را در دستور كار خود قرار ميدهيد؟
 • ١٧ ) آيا فهرستي از برنامه هاي كاريتان داريد؟
 • ١٨ ) آيا تابه حال در قبال كارفرما يا شركت خود عهدشكني كردهايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١٩ ) آيا تابه حال به كارمندي خيانت كردهايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٠ ) آيا هرگز از سوي كارفرما يا شركتي مورد خيانت قرار گرفتهايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢١ ) آيا هرگز از سوي كارمندي مورد خيانت قرار گرفتهايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٢ ) آيا هيچگاه از تعهدات شغلي خود عدول كردهايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٣ ) آيا شخصي به عنوان كارفرما يا مشتري هست كه به شما پولي بدهكار باشد؟ چه كسي؟ چقدر؟
 • ٢٤ ) آيا اعتقادي به مجوزهاي رسمي ويژه و بيمه هاي مشمول شغلي داريد؟
 • ٢٥ ) آيا از منابع يا اجناس كارفرماي خود سوء استفاده كردهايد؟ كِي؟ چه موردي بود؟
 • ٢٦ ) آيا تا به حال از كار اخراج شدهايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٧ ) آيا هرگز براي مدت طولاني بيكار بوده ايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٨ ) آيا تاكنون درگيريهاي كاري و مشاجرات مديريتي داشتهايد؟ برخورد؟ اعتصاب؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟ آيا مشكل حل شد؟
 • ٢٩ ) آيا نواقصي در رابطه با مشاغل گذشتهتان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٣٠ ) آيا هر ايراد ديگري در رابطه با كارتان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٣١ ) آيا بطور مرتب به تعطيلات ميرويد؟
 • آيا مشكلي در رابطه با اوقات فراغتتان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١. آيا كمبود يا مشكلات حل و فصل نشده مالي داريد؟ چه مواردي؟
 • ٢. ميزان اعتبارتان چقدر است؟ (فقط در كشورهايي كه سيستم ارزيابي اعتبار اشخاص را دارند)
 • ٣. آيا حساب پس انداز داريد؟
 • ٤. آيا حساب جاري داريد؟
 • ٥. آيا بطور مرتب دسته چك خود را با موجودي تان هماهنگ مي كنيد؟
 • ٦. چند بار چك برگشتي داشته ايد؟
 • ٧. آيا هميشه به اين نكته واقف هستيد كه چقدر درآمد قابل خرج داريد و چقدر بدهكار هستيد؟
 • ٨. آيا تابحال شده كه پيش از موعد پرداخت حقوق ماه بعد، پول كم بياوريد؟
 • ٩. آيا حساب هزينه و درآمدتان را داريد؟ آيا با آن پيش مي رويد؟
 • ١٠ . آيا چيزي هست كه بخواهيد يا به آن نياز داشته باشيد اما بضاعت مالي اش را نداشته باشيد؟ چه چيزي؟
 • ١١ . آيا بطور مرتب سرمايه گذاري مي كنيد؟
 • ١٢ . آيا يك طرح مالي دراز مدت داريد؟
 • ١٣ . آيا بدهي هايتان را به موقع پرداخت مي كنيد؟
 • ١٤ . آيا بدهي هايي داريد كه چه براي خودتان و يا طلبكارتان مشكل ساز شده باشند؟ چه بدهي هايي؟
 • ١٥ . آيا ساختاري هست كه از شما در قبال پرداخت بدهي هايتان حمايت كند؟
 • ١٦ . آيا پول قرض داده ايد؟ به چه كسي؟ در هريك از اين قرض ها، آيا قرارداد بازپرداختي تنظيم شده؟ آيا پايان خوشي داشته يا قرار است پايان خوشي داشته باشد؟
 • ١٧ . آيا از مقدار دقيق حقوق ناخالص خود خبر داريد؟ اگر حقوق بگير نيستيد، چيزي در مورد درآمد ناخالص خود مي دانيد؟
 • ١٨ . آيا از مزاياي خاصي در حقوق تان بهره مند هستيد؟ چه چيزهايي؟
 • ١٩ . آيا تابحال متهم به سرقت پول يا تخريب اموال شده ايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٠ . آيا تابحال اعلام ورشكستي نموده ايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢١ . آيا اهل قمار هستيد؟ چند وقت يكبار؟ چقدر مي بريد يا مي بازيد؟
 • ٢٢ . آيا در بنگاه هاي خيريه يا ديگر سازمان ها اقدام به كمك مالي مي نماييد؟ چه سازمان هايي؟ چقدر و چند وقت يكبار پول اهدا مي كنيد؟
 • ٢٣ . آيا بجاي پرداخت پول چيزي را بعنوان هديه در رهن گذاشته ايد؟ چه چيزهايي؟
 • ٢٤ . آيا هرگونه كم و كاستي ديگري در رابطه با مسايل مالي تان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١. آيا شرايط لاينحلي داريد كه مانع مشاركت كامل شما در جامعه شود؟ چه چيزهايي هستند؟
 • ٢. آيا تعطيلات ويژه را جشن مي گيريد؟ كداميك را؟
 • ٣. آيا براي رأي گيري ثبت نام مي كنيد؟
 • ٤. آخرين باري كه رأي داديد كِي بود؟
 • ٥. آيا در جريان مسايل روز هستيد؟
 • ٦. چند وقت يكبار روزنامه مي خوانيد يا به اخبار گوش كرده و آن را تماشا مي كنيد؟
 • ٧. آيا همسايه هايتان را مي شناسيد؟
 • ٨. آيا در امور محلي يا اجتماعي مشاركت داريد؟ كداميك، كِي و چند وقت يكبار؟
 • ٩. آيا در خانه تان يا جايي ديگر اقدام به برگزاري مهماني مي كنيد؟ چند وقت يكبار؟
 • ١٠ . آيا در مهماني هايي كه توسط ديگران برپا مي شود شركت مي كنيد؟ چند وقت يكبار؟
 • ١١ . آيا براي خودداري از شراكت در امور اجتماعي بهانه تراشي مي كنيد؟ چه بهانه اي؟ به چه كسي؟
 • ١٢ . آيا در فعاليت فرهنگي محله شركت مي كنيد؟ كداميك، كِي و چند وقت يكبار؟
 • ١٣ . آيا در فعاليت هاي محيط زيستي شركت مي كنيد؟ كداميك، كِي و چند وقت يكبار؟
 • ١٤ . آيا در فعاليت هاي سياسي شركت مي كنيد، كداميك، كِي و چند وقت يكبار؟
 • ١٥ . در چه گروه هاي ويژه و دلخواه ديگري مشاركت داريد؟ كداميك، كِي و چند وقت يكبار؟
 • ١٦ . آيا وجه يا حق عضويت پرداخت نشده اي داريد؟ كداميك؟
 • ١٧ . آيا با مأموران دولتي در محله، شهر و استان خود در ارتباط هستيد؟ با كداميك؟
 • ١٨ . آيا هرگونه مشكل ديگري در ارتباط با مشاركت شما در جامعه وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١. از چه كساني شايعه شنيده ايد؟ چه شايعه اي و در مورد چه كسي؟
 • ٢. نزد چه كسي شايعه پراكني كرده ايد؟ چه شايعه اي و در مورد چه كسي؟
 • ٣. چه كسي درباره شخص ديگري شايعه پراكني كرده؟ نزد چه كسي شايعه را گفته؟ چه شايعه اي و در مورد چه كسي؟
 • ٤. چه كسي در مورد شما شايعه گفته؟ نزد چه كسي شايعه را گفته اند؟ چه شايعه اي و در مورد چه كسي؟
 • دروغ گفتن يعني اظهار نظري كه شخص مي داند اشتباه است، بويژه اگر با نيت فريبكاري و القاي برداشتي غلط صورت پذيرد.
 • ٥. كي به شما دروغ گفته؟ مضمون دروغ چه بوده؟
 • ٦. شما به كي دروغ گفته ايد؟ مضمون دروغ چه بوده؟
 • ٧. از كسي خبر داريد كه به كسي دروغ گفته باشد؟ به چه كسي دروغ گفته؟ مضمون دروغ چه بوده؟
 • ٨. كي شما را از چشم انداخته؟ از چشمان چه كسي افتاديد؟ براي از چشم انداختن شما چه گفتند يا چكار كردند؟
 • ٩. شما چه كسي را از چشم انداختيد؟ از چشم چه كساني انداختيد؟ براي از چشم انداختن آنها چه گفتيد يا چكار كرديد؟
 • ١٠ . چه كسي شخص ديگري را از چشم انداخته؟ از چشم چه كسي انداخته؟ براي از چشم انداختن آنها چه گفتند يا چكار كردند؟
 • ١١ . مشكل ديگري در رابطه با شايعه، دروغ يا از چشم انداختن وجود دارد؟
 • ١٢ . آيا به طرق ديگري تصوير شما يا ديگران در نزد عموم دچار خدشه شده؟ توضيح دهيد.
 • ١٣ . جواب هاي خود به موارد ١ تا ١٢ را دوباره بخوانيد. آيا چيزي هست كه نياز باشد با گفتن آن جواب ها را كامل كنيد؟ چه چيزي؟ به چه كسي؟
 • ١٤ . استانداردها و ايده آل هايتان در رابطه با ديگران چيست؟ آيا به هركسي از گروه هاي مختلف مردم آسيب رسانده يا آنها را مورد اجحاف يا كوتاهي خود قرار داده ايد؟ بنويسيد چكار كرده ايد و در مورد چه كسي انجام داده ايد. چنانچه هيچگونه اجحاف يا كوتاهي وجود نداشته، آن را بيان كنيد.
 • ١٥ . آيا هيچگونه اجحاف يا كوتاهي بوده كه انجام نشده باشد؟ به كي؟ چه چيزي؟
 • ١٦ . فهرست را مرور كنيد و هرگونه رنجش و دريغي را كه مربوط به هر گروه مي شود شناسايي كنيد. از جانب چه كسي؟ چه چيزي؟
 • ١. آيا مشكلي در رابطه با محيط شخصي تان وجود دارد؟
 • ٢. آيا در اطراف منزل يا حياط خانه تان موردي هست كه نياز به كار بيشتر يا تعمير داشته باشد؟
 • ٣. چند وقت يكبار چمن هاي حياط تان را كوتاه مي كنيد؟
 • ٤. آيا منزل تان پاكيزه است؟
 • ٥. چند وقت يكبار خانه تان را تميز مي كنيد؟
 • ٦. چند وقت يكبار حمام خانه تان را تميز مي كنيد؟
 • ٧. چند وقت يكبار تختخواب تان را مرتب مي كنيد؟
 • ٨. چند وقت يكبار لباسشويي مي كنيد؟
 • ٩. چند وقت يكبار به خشكشويي مي رويد؟
 • ١٠ . آيا كمد، گنجه، جعبه، كشو و يا هر جاي انبار مانند ديگري داريد كه درهم و برهم باشد؟ نياز به انجام چه كاري است؟
 • ١١ . آيا قسمت هاي انباري خانه تان ( نظير گاراژ) مرتب هستند؟ نياز به انجام چه كاري است؟
 • ١٢ . آيا ظرف هاي كثيف را براي مدت طولاني به حال خود رها مي كنيد؟
 • ١٣ . چند وقت يكبار يخچال تان را تميز مي كنيد؟
 • ١٤ . چند وقت يكبار اجاق گازتان را تميز مي كنيد؟
 • ١٥ . چند وقت يكبار گياهان منزل تان را آبياري مي كنيد؟
 • ١٦ . چند وقت يكبار گياهان تان را كوددهي مي كنيد؟
 • ١٧ . آيا گياهان تان سرزنده هستند؟
 • ١٨ . اگر حيوانات خانگي داريد، به خوبي از آنها مراقبت مي كنيد؟
 • ١٩ . چند وقت يكبار سطل زباله را خالي مي كنيد؟
 • ٢٠ . آيا در محيط شخصي تان چيزي هست كه به آن نياز داشته باشيد و آنجا نباشد؟ چه چيزي؟
 • ٢١ . آيا اتومبيل تان تميز است؟
 • ٢٢ . چند وقت يكبار اتومبيل تان را تميز مي كنيد؟
 • ٢٣ . آيا اتومبيل تان نياز به تعميرات فني يا بدنه دارد؟ چه چيزي؟
 • ٢٤ . چند وقت يكبار اتومبيل تان را براي سرويس به تعميرگاه مي بريد؟
 • ٢٥ . چه اسباب، ماشين يا ابزاري داريد كه نياز به تعمير، سرويس، جايگزيني داشته يا بخواهيد آن را دور بياندازيد؟
 • ٢٦ . چه نوع اثاثيه، دكور يا كارهاي هنري داريد كه نياز به تعمير، جايگزيني داشته يا بخواهيد آن را دور بياندازيد؟
 • ٢٧ . آيا مشكلي در رابطه با اسباب كشي و نقل مكان وجود داشته؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٨ . آيا هرگونه هزينه پرداخت نشده مربوط به نقل مكان داريد؟ اگر هست، آنها را فهرست كنيد.
 • ٢٩ . آيا صورتحساب پرداخت نشده اي از ساكنين قبلي داريد؟ اگر هست، آنها را فهرست كنيد.
 • ٣٠ . آيا كسي پول اجاره به شما بدهكار است؟ چه كسي؟ چقدر؟
 • ٣١ . آيا تابحال از خانه تان شما را بلند كرده اند؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٣٢ . آيا مورد ديگري هست كه در محيط شخصي تان عيب به شمار بيايد؟ چه چيزي؟
 • ١. آيا مشكلات حل نشدة حقوقي داريد؟ چه چيزي؟
 • ٢. آيا قبض هاي جريمه رانندگي داريد كه پرداخت نشده باشند؟ چند تا؟
 • ٣. آيا مشكلات مربوط به پرداخت نفقه يا حمايت هاي مالي داريد؟ چند تا؟
 • ٤. آيا مشكلي در رابطه با پرداخت ماليات داريد؟ چه مالياتي؟ شامل چه مبلغي مي شود؟
 • ٥. آيا تابحال از سوي اداره ماليات مورد حسابرسي قرار گرفته ايد؟ كِي؟ نتيجه اش چه شد؟
 • ٦. آيا هرگز دادخواهي يا پرونده حل نشده اي در دادگاه داشته ايد؟ چه چيزي حل نشد؟
 • ٧. آيا مشكلي در ارتباط با گواهينامه رانندگي تان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٨. آيا مشكلي در ارتباط با پلاك نمره اتومبيل تان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٩. آيا مشكلي در ارتباط با شماره گذاري وسيله نقليه تان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١٠ . آيا مشكلي در ارتباط با بيمه اتومبيل تان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١١ . آيا مشكلي در ارتباط با بيمه ديگر مسئوليت هايتان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١٢ . آيا وصيت نامه داريد؟ آيا مضامين و افراد ذينفع در آن به روز شده اند؟ اگر نه، فهرستي از تغييراتي را كه قرار است اعمال شود تهيه كنيد.
 • ١٣ . چنانچه مرد هستيد، آيا كاري كرده ايد كه بخواهيد به خدمت سربازي نرفته يا از انجام آن امتناع ورزيد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١٤ . آيا تابحال مرتكب جرمي شده ايد؟ كِي؟ كجا؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ١٥ . آيا تابحال دستگير شده ايد؟ كِي؟ كجا؟ به چه دليل؟
 • ١٦ . آيا تابحال به خاطر جرمي محكوم شده ايد؟ كِي؟ كجا؟ چه جرمي؟
 • ١٧ . آيا تا بحال زنداني شده ايد؟ كِي؟ كجا؟ به چه دليل؟ چه مدت؟
 • ١٨ . آيا تابحال شريك جرم كسي بوده ايد؟ كِي؟ كجا؟ چكار كرديد؟
 • ١٩ . آيا تابحال به شخص ديگري پيشنهاد داده ايد قانون را زير پا بگذارد؟ كِي؟ كجا؟ چه پيشنهادي داديد؟
 • ٢٠ . آيا تا بحال شاهد جرمي بوده ايد كه آن را گزارش نكرده باشيد؟ كِي؟ كجا؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢١ . آيا تابحال قرباني بزهي شده ايد كه آن را گزارش نكرده باشيد؟ كِي؟ كجا؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٢ . آيا تابحال براي جلوگيري از دستگير شدن يا حضور در دادگاه دروغ گفته ايد؟ كِي؟ كجا؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٣ . آيا تابحال هنگام اداي سوگند در دادگاه مرتكب دروغگويي شده ايد؟ كِي؟ كجا؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٤ . آيا تابحال از پذيرفتن رأي هيئت منصفه خودداري كرده ايد؟ كِي؟ كجا؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٢٥ . آيا مشكل ديگري هست كه مربوط به مسايل حقوقي شما باشد؟ چه چيزي؟
 • ١. آيا نقصي در رابطه با شراكت شما در امور مذهبي وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٢. آيا در حال حاضر مقيد به ديني هستيد؟ كدام يك؟
 • ٣. آيا قبلاً ديني داشته ايد كه هم اكنون به دين ديگري روي آورده باشيد؟ كدام يك؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٤. آيا در ارتباط با ديني كه داشتيد، هرگز چشمداشتي از آن داشتيد كه برآورده نشده باشد؟ چه چيزي؟
 • ٥. رسوم معنوي شما چه چيزهايي هستند؟
 • ٦. آيا كم و كاستي در ارتباط با دينداري يا رسوم معنوي تان وجود دارد؟ چه چيزهايي؟
 • ١. آيا فهرست رايجي از اهداف تان داريد؟
 • ٢. آيا مشكلي در رابطه با اهداف تان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ٣. آيا موردي در اهداف تان هست كه نخواهيد راجع به آن صحبت كنيد؟ چه چيزي؟
 • ٤. آيا مورد ديگري در اهداف تان هست كه يك نقص به حساب بيايد؟ چه چيزي؟
 • ٥. در كارتان بر سر چه نتايجي مسئول هستيد؟
 • ٦. مسئول چه نتايجي هستيد كه خودتان آن را ايجاد نكرده باشيد؟
 • ٧. آيا توانايي هاي خود يا ديگران را براي رسيدن به نتيجه، دچار گزند و آسيب نموده ايد؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٨. آيا توانمندي هايتان از سوي كسي براي رسيدن به نتيجه، مورد گزند و آسيب قرار گرفته؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٩. چه ثمراتي را تصديق نكرده ايد؟
 • ١٠ . چه ثمراتي را بخاطر نتايج ديگر تصديق نكرده ايد؟
 • ١١ . چه ترفيعاتي در مورد شما لحاظ شده؟ آيا بطور شايسته با آن ارتباط برقرار كرده ايد؟
 • ١٢ . آيا ايرادي درباره ثمرات شما وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١٣ . چه دستاوردهايي هستند كه به آنها اذعان نكرده ايد؟
 • ١٤ . آيا نواقص ديگري در مورد دستاوردهايتان وجود دارد؟ چه چيزي؟
 • ١. چه فرصت هايي را از دست داده ايد؟
 • ٢. آيا تابحال غم از دست دادن را تجربه كرده ايد؟ كِي؟ چه اتفاقي افتاد؟
 • ٣. در اجراي كدام يك از قوانين انضباطي مشاركت داشته ايد؟ عنوان قانون و تاريخ مشاركت تان را نوشته و بگوييد چه كاري انجام داديد.
 • ٤. آيا مشكلي در شراكت شما در اجراي هر يك از اين قوانين وجود داشته؟ چه مشكلي؟
 • ٥. آيا چيزي بوده كه به كسي قرض داده باشيد و تا الآن بازنگردانده باشند؟ چه چيزي؟
 • ٦. آيا چيزي بوده كه از ديگران قرض گرفته باشيد و تا الآن بازنگردانده باشيد؟ چه چيزي؟
 • ٧. آيا كتابي از كتابخانه گرفته ايد كه تحويلش عقب افتاده باشد؟ چه كتابي؟ از چه كتابخانه اي؟
 • ٨. آيا مشكلي بر سر توافق با ديگران داريد؟ با چه شخص يا اشخاصي؟
 • ٩. آيا هدايايي هستند كه فرستاده باشيد ( يا دريافت كرده باشيد) و از آنها تقدير بعمل نيامده باشد؟
 • ١٠ . آيا مديون لطف كسي هستيد؟ چه موردي؟
 • ١١ . آيا كسي مديون لطف شما هست؟ چه موردي؟
 • ١٢ . آيا منتظر كسي هستيد كه از شما سؤالي بپرسد، قدرداني كند يا چيزي بگويد؟ چه چيزي؟
 • ١٣ . آيا منتظر چيزي هستيد كه اتفاق بيفتد؟ چه چيزي؟
 • ١٤ . آيا چيزي هست كه به نظرتان در هنگام نوشتن اين پاسخنامه نوشته باشيد؟ چه چيزي؟
 • ١٥ . آيا چيزي هست كه از قلم افتاده باشد؟ چه چيزي؟
 • ١٦ . چه چيزي را نمي خواهيد ديگران بدانند؟
 • ١٦ . چه چيزي را نمي خواهيد ديگران بدانند؟
 • ١٧ . آيا مورد ديگري در زندگي تان هست كه به نظرتان يك ايراد باشد؟ چه چيزي؟

با تشکر از شما!

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید