تست شخصیت MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) یکی از معروف‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارهای ارزیابی شخصیت است که بر اساس نظریه‌های کارل گوستاو یونگ توسعه یافته است. این پرسشنامه آنلاین برخلاف بسیاری از ابزارهای دیگر شخصیت‌نگاری، تلاش دارد افراد را در چهار بُعد اصلی شخصیتی (تفکر-احساس، احتمال‌گری-واقع‌گرایی، انفعالی-اکستروورت، و تصمیم‌گیری-ارتباط‌گرایی) دسته‌بندی کند. افراد بر اساس جواب‌های خود به سوالات مختلف، در یکی از ۱۶ نوع شخصیتی MBTI قرار می‌گیرند که هرکدام از این نوع‌ها یک ترکیب خاص از مشخصه‌های شخصیتی را نمایان می‌کنند.

MBTI به عنوان یک ابزار ارزیابی معتبر در زمینه‌هایی چون مشاوره شخصیتی، توسعه سازمانی، و رهبری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج این تست به افراد این امکان را می‌دهد تا درک بهتری از خود و دیگران پیدا کرده و در محیط‌های کاری و اجتماعی با دیگران بهتر هماهنگ شوند. MBTI به عنوان یک ابزار سودمند در تقویت همکاری‌ها و مدیریت تفاوت‌های شخصیتی در تیم‌ها شناخته شده و به افراد کمک می‌کند تا با توجه به خصوصیات فردی خود، بهترین عملکرد را در زندگی حرفه‌ای و شخصی خود داشته باشند.


 

 1. معمولاً احساسات و عواطف خود را در خويش نگه می دارم. معمولاً احساسات و عواطف خودرا با ديگران و به راحتی درميان مي گذارم.
 2. براي من امور قطعی، عينی و مشخص مهم هستند. براي من ايده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.
 3. هنگام تصميم گيری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم. هنگام تصميم گيری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد، عمل می کنم.
 4. دوست دارم در شرايط انعطاف پذير و متغيری زندگی کنم. دوست دارم همه چيز منظم و برنامه ريزی شده باشد.
 5. دوست دارم در زمينه های محدودی اطلاعات داشته باشم ولي در هر زمينه عميق و کامل. دوست دارم در زمينه های زيادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمينه تا حد کم و سطحی.
 6. بيشتر اوقات به واقعيات عينی (آنچه که وجود دارد ) توجه می کنم. بيشتر اوقات حقايق ( آنچه که بايد وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخيل خود مجسم مي کنم.
 7. از نظر من يک قاضی و داور عادل براي جامعه مفيدتر است. از نظر من يک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفيدتر است.
 8. ترجيحاً ملاقاتها و ديدارهای خود را بدون برنامه قبلی و آزادانه انجام می دهم. ترجيحاً ديدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پيش تعيين می کنم.
 9. کم حرف و محتاط هستم و علاقه ای به جلب توجه ديگران به خود ندارم. توجه ديگران را به خود جلب می کنم.
 10. اگر معلم بودم ترجيح می دادم دروسي را تدريس کنم که واقعيات و امور قطعی وعينی را شامل شوند. اگر معلم بودم، ترجيحاً دروسی را تدريس می کردم که حقايق و نظريه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه).
 11. قاطع، محکم و استوار هستم. انعطاف پذير ، ملايم و لطيف هستم.
 12. غالباً انجام کارهای پيش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم. به منظور جلوگيری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را يادداشت می کنم.
 13. در مهمانی ها، جلسات وگردهمايی ها منتظر مي مانم تا ديگران به سوی من بيايند. در مهماني ها، جلسات وگردهمايی ها من سر صحبت را با ديگران باز می کنم.
 14. به جزئيات امور توجه زيادی دارم. بيشتر کليت هر موضوعی برايم مهم است و به جزئيات آن توجه زيادی نمی کنم.
 15. به آينده اهميت زيادی داده و برای آن برنامه ريزی می کنم. خيلی به آينده فکر نمی کنم.
 16. معمولاً کارها را شروع می کنم و حين اجرا به رفع اشکالات اجرايی وتدارک مورد نياز می پردازم. قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ريزی انجام می دهم.
 17. مايل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زياد و صميمانه داشته باشم. مايل هستم دوستان زياد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.
 18. به استفاده از امکانات و توانايی های موجود تاکيد دارم. نوآوری و خلاقيت داشتن در کارها برايم اولويت دارد.
 19. بيشتر پيرو منطق و دليل هستم. بيشتر پيرو احساس و عاطفه هستم.
 20. در انجام کارهايی که از قبل پيش بينی نشده و يا فعاليت هايی که به سرعت و عکس العمل فوری نياز دارد، موفق هستم. در انجام کارهايی که بر اساس طرح و برنامه قبلی مي باشد موفق هستم.
 21. به طور معمول دوستان کمی داشته ولي روابط صميمانه ای با آنها دارم. به طور معمول با افراد زيادی دوستی و آشنايی دارم.
 22. عمدتا از زندگی در زمان حال لذت زيادی برده و خيلي به آينده فکر نمی کنم. به آينده توجه زيادي داشته و آن را پيش بيني مي کنم.
 23. معمولا مغز من بر قلب من حاکم است. معمولا قلب من بر مغز من حاکم است.
 24. معمولاً در کارهای روزانه مايلم بر حسب ضرورتها و فوريت هايی که پيش می آيد عمل کنم. معمولاً در کارهاي روزانه مايلم که طبق برنامه عمل کنم.
 25. از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با ديگران صحبت می کنم. افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بيان می کنم.
 26. کلمات مشخص و دقيق را ترجيح داده و بکار مي برم. کلمات تمثيلی و کنايه ای را ترجيح داده و بکار می برم.
 27. در تصميم گيری ها رعايت عدالت و انصاف از همه چيز برايم مهم تر است. در تصميم گيری ها رعايت حال و شرايط ديگران از همه چيز برايم مهم تر است.
 28. معمولاً کارها را شروع می کنم و در حين اجرا به رفع مشکلات پيش آمده می پردازم. معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پيش بينی می کنم.
 29. کارهای فردی را ترجيح می دهم. کارهای گروهی را ترجيح می دهم.
 30. واقعيات ( آنچه که هست ) و پديده ها برايم جالب اند. حقايق ( آنچه که بايد باشد) و ايده ها برايم جالب اند.
 31. برای عدل و انصاف ارزش زيادی قائلم. برای بذل و بخشش ارزش زيادی قائلم.
 32. تهيه فهرست از کار هايی که بايد در روز تعطيل انجام داد را کاری بيهوده و عبث می دانم. تهيه فهرست از کارهايی که بايد در روز تعطيل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم.
 33. معمولاً در مهمانی ها و مجالس با شخص يا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم. معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جديدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم.
 34. دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بين هستند. دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخيل قوی دارند.
 35. به نظر من فردی که با دلايل و استدلال با موضوعات برخورد می کند، بهتر است. به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است.
 36. غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معين و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقيد نمی کنم. غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقيق تعيين کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم.
 37. آرام و متفکر هستم. با نشاط و فعال هستم.
 38. دوست دارم فردی واقع گرا و دقيق باشم. دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم.
 39. به تجزيه وتحليل موضوعات علاقه دارم. به فيلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند، علاقه دارم.
 40. معمولاً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پيش مي آيد ، تنظيم و اداره می کنم. معمولاً کارهايی را که مايل به انجام آن هستم يادداشت کرده يا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم.
 41. کم حرف هستم. خوش صحبت هستم.
 42. هر ايده جديدی را اگر قابل اجرا باشد می پذيرم. براي هر ايده جديدی به دليل نو بودن آن (بدون توجه به اجرايی بودن يا نبودن آن) ارزش زيادی قائل هستم.
 43. دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقلانه رفتار می کند. دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند.
 44. بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند. بعضی افراد مرا آدمی خشک و غير قابل انعطاف می دانند.
 45. پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث يا سؤالات مطرح شده اظهار نظر مي کنم. در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح يا نظر خود را اعلام می کنم.
 46. ثبات و استحکام را دوست دارم. تغيير و انعطاف را دوست دارم.
 47. بيشتر از نتيجه گيری های منطقی و استدلال استفاده می کنم. بيشتر بر اساس عواطف و عقايد شخصی نسبت به زندگی يا افراد عمل می کنم.
 48. هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم. اين مهم است که از قبل بدانم چه کاری يا چه چيزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم.
 49. ترجيح می دهم در جمع افراد توسط فرد ديگری معرفی شوم. معمولاً در جمع، ديگران را به يکديگر معرفی می کنم.
 50. تلاش می کنم با رعايت ترتيب، مراحل پيش بينی شده کارها را انجام دهم. هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهميت آن صرف نظر می کنم.
 51. نسبت به هر گروه يا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزيه وتحليل دقيق اوضاع و اطلاعات موجود اظهار نظر می کنم نسبت به هر گروه يا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نيازهايشان، عواطف انسانی و خود را به جاي آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم.
 52. معمولاً بدون فوت وقت يک کار يا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم. معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزاي مشخص تقسيم کرده وسپس به ترتيب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم.
 53. به کارهای فردی ( يا حداکثر با يکی دو نفر ديگر ) علاقمندم. به کارهای گروهی علاقمندم.
 54. يکي از اشکالات اساسی زندگی من، يکنواختی وچسبيدن به برنامه و کار مشخص بوده است. يکي از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پريدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است.
 55. قاطع بودن برای من الويت است. ملايم و احساسی بودن برای من الويت است.
 56. علاقمندم جلسات و گردهمايی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی لازم را داشته و احساس راحتي کنند. علاقه‌مندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روي وقت‌شناسی تأکيد دارم.
 57. از نظر ديگران ممکن است تا حدی گوشه گير به نظر برسم. از نظر ديگران ممکن است فردی خوش صحبت به نظر برسم.
 58. کارها را با نظم و ترتيب و مرحله به مرحله انجام می دهم. قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم.
 59. رعايت اصول و قوانين برايم بسيار مهم است. مهربانی و گذشت در زندگی برايم بسيار مهم است.
 60. مقيد بودن به برنامه ای که از قبل مشخص شده باشد براي من جالب نيست. از انجام دادن کارهايی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضايت دارم.

 


ساخت پرسشنامه آنلاین

جهت طراحی پرسشنامه آنلاین حرفه‌ای در ابتدا لازم است در سامانه یوچک ثبت نام کنید و به‌راحتی اولین پرسشنامه اینترنتی رایگان خود را بسازید. در نرم افزار نظرسنجی یوچک ابزارهای زیادی جهت ساخت پرسشنامه آنلاین وجود دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید داده‌های بدست آمده را با کمترین خطا و بصورت تمیز دریافت کنید و بر روی نمودارهای آماری نتایج آن را تحلیل کنید.

همچنین با امکان جدید پرسشنامه ساز هوشمند نیز میتوانید به راحتی با چند کلیک پرسشنامه خود را متناسب با نیازتان بسازید