بله، با استفاده از ویژگیِ روابط منطقی و سوالات شرطی این امکان وجود دارد که فرم های چند زبانه طراحی کنید

 برای این مورد می توانید در ابتدای فرم خود با قرار دادن سوال انتخاب زبان و ایجاد روابط منطقی در فرم، با انتخاب زبان فارسی سوالات فارسی و با انتخاب زبان انگلیسی سوالات انگلیسی را به کاربر نشان دهید


1000 Characters left