امکان مشاهده پرسشنامه های ثبت شده توسط پرسشگر  و مشاهده مسیر طی شده در نقشه به ترتیب محل های جمع آوری اطلاعات، وجود دارد همچنین در این بخش می توان اطلاعات را بر اساس بازه زمانی و گروه بندی فیلتر نمود.


1000 Characters left