بهترین شعبه و بهترین افراد با توجه به نظرات جمع آوری شده بصورت کلی و یا بر اساس یک سوال (برای مثال نحوه برخورد و یا نظاافت) می تواند در این گزارش مشخص گردند.


1000 Characters left