در صورت فعال شدن این گزینه پاسخ دهنده حتما باید به آن سوال پاسخ دهد


1000 Characters left