برای ساخت پرسشنامه های انگلیسی و زبان هایی که به صورت چپ به راست نوشته می شوند، جهت نمایش سوالات به صورت چپ به راست می توان بعد از ایجاد سوالات ، در بخش تنظیمات فرم تنظیمات مربوط به چپ چین LTR و متن انگلیسی را فعال کرد


1000 Characters left