برای مثال اگر قصد انتشار پرسشنامه بر روی تبلت را دارید با توجه به محدود بودن اندازه صفحه نمایش تبلت و به تبع آن محدود بودن تعداد سوالات نمایش داده شده بر روی یک صفحه، برای جلوگیری از اسکرول خوردن در فرم پرسشنامه می توانید سوالات فرم خود را در چند صفحه ایجاد نمایید.


1000 Characters left