در هنگام ساخت پرسشنامه امکان قرار دادن تصویر پس ضمینه و لوگو و موارد دیگر در بخش تنظیمات فرم قابل تنظیم می باشد.تصاویر انتخابی نباید حجم بالاتر از 1 m داشته باشند.

با توجه به نوع پرسشنامه می توان تنظیمات دیگری را برای فرم در نظر گرفت :

·         شروع مجدد : شروع مجدد فرم پس از پایان هر فرم

·         بدون صفحه شروع : شروع فرم بدون نمایش صفحه شروع

·         GPS : استفاده از GPS دستگاه جهت موقعیت یابی دستگاه


1000 Characters left