در پنل انتشار فرم ها با کلیک بر روی ساخت انتشار جدید و کلیک بر روی گزینه تنظیمات در انتشار ساخته شده می توانید به QR code فرم دسترسی داشته باشید.


1000 Characters left