در صفحه گروه بندی می توانید یک گروه جدید اضافه کنید و انتشار های خود را گروه بندی کنید و در گزارشات و پاسخ نامه های دریافتی پاسخ های یک گروه خاص را مشاهده کنید.

به طور مثال در یک فروشگاه دو طبقه وجود دارد و در هر یک از طبقات یک کیوسک نظرسنجی قرار گرفته میتوان در این مثال دو گروه به عنوان طبقه اول و طبقه دوم ایجاد کرد و در پاسخ نامه های دریافتی نظرات را بر اساس نظراتی که افراد در طبقه اول و یا دوم داده اند فیلتر کرد.

**  بعد از ایجاد گروه مورد نظر باید در صفحه انتشار فرمها ، انتشار مورد نظر را به آن گروه نسبت دهید.


1000 Characters left