در صــفحه گروه بندی می توانید یک گروه جدید اضــافه کنید و انتشــار های خود را گروه بندی کنید و در گزارشــات و
پاسخ نامه های دریافتی پاسخ های یک گروه خاص را مشاهده کنید.
به طور مثال در یک فروشگاه دو طبقه وجود دارد و در هر یک از طبقات یک کیوسک نظرسنجی قرار گرفته میتوان در
این مثال دو گروه به عنوان طبقه اول و طبقه دوم ایجاد کرد و در پاسخ نامه های دریافتی نظرات را بر اساس نظراتی
که افراد در طبقه اول و یا دوم داده اند فیلتر کرد.
** بعد از ایجاد گروه مورد نظر باید در صفحه انتشار فرمها ، انتشار مورد نظر را به آن گروه نسبت دهید.

جهت اطلاعات بیشتر ویدیو آموزش ساخت گروه جدید را ملاحظه نمایید


1000 Characters left