در قسمت ساخت فرم در پنل کاربری خود این امکان وجود دارد که علاوه بر اینکه بتوانید فرم خود را از ابتدا ایجاد کنید بتوانید از نمونه پرسشنامه های موجود هم استفاده کنید، برای این منظور باید از بین دسته بندی های موجود، پرسشنامه مد نظر خود را پیدا کنید و با انتخاب آن از نمونه فرم پرسشنامه استفاده کنید و در صورت نیاز آن را ویرایش نمایید


1000 Characters left