در صفحه د ستورالعمل می توانید تنظیم کنید که به محض دریافت نظرات، نظرات دریافتی به تلگرام و یا ایمیل شما
ار سال شود شرط لازم برای این کار در حالت ا ستفاده فرم در تبلت این ا ست که تبلت به اینترنت مت صل با شد، در
صورتی که در لحظه ثبت نظر ارتباط با اینترنت قطع باشد نظرات در برنامه نگه داشته می شوند و به محض اتصال به
اینترنت نظرات به سامانه نظر سنجی یوچک ارسال شده و سپس به صورت تلگرام و یا ایمیل طبق دستورالعمل تنظیم
شده ارسال خواهد شد

جهت اطلاعات بیشتر ویدیو آموزشی اتصال به تلگرام را مشاهده نمایید


1000 Characters left