فرم ارزیابی خدمات شرکت ازمشتری

مشتری خدمات شرکت را ارزیابی می کند و با توجه به این فرم نیازهای شرکت را برآورده می کند