بله ، می توانید از طریق پنل کاربری اجازه دسترسی به فرم های مختلف را به اشخاض مختلف بدهید و با توجه به سطح دسترسی مد نظر متوانید تعیین کنید چه شخصی به چه فرم یا فرم هایی دسترسی عادی و یا مدیریتی داشته باشد


1000 Characters left